Skip to main content

DISCOVER, CONNECT, GROW

Microsoft Reactor

Join Microsoft Reactor and engage with startups and developers live

Ready to get started with AI?  Microsoft Reactor provides events, training, and community resources to help startups, entrepreneurs and developers build their next business on AI technology. Join us!

DISCOVER, CONNECT, GROW

Microsoft Reactor

Join Microsoft Reactor and engage with startups and developers live

Ready to get started with AI?  Microsoft Reactor provides events, training, and community resources to help startups, entrepreneurs and developers build their next business on AI technology. Join us!

Go back

The ABCs of Co-pilot in the Microsoft World this New Year (Tagalog)

7 March, 2024 | 9:00 AM - 10:00 AM (UTC) Coordinated Universal Time

  • Format:
  • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English, Filipino

Join us for an immersive journey into the world of Microsoft Copilot, where we'll unravel the ABCs of its diverse capabilities and guide you through the process of adoption, building, and customization. Whether you're a seasoned developer or just starting, this 55-minute session is designed to equip you with the knowledge and skills needed to leverage Copilot effectively in the Microsoft ecosystem. You will learn how you can integrate Co-pilot into your workflow, build with Copilot, customise it to meet your specific needs, and finally witness demos, and use cases.

ABCs ng Copilot sa Mundo ng Microsoft ngayong Bagong Taon

Sumama sa amin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng Microsoft Copilot, kung saan paguusapan natin ang ABCs ng kanyang iba't ibang kakayahan at gagabayan ka namin sa proseso ng pagsanib, pagtatayo, at pag-customize. Kahit na ikaw ay isang batikang developer o nagsisimula pa lamang, ang sesyong ito na tumatagal ng 55 minuto ay idinisenyo upang bigyan ka ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang mapakinabangan mo ng epektibo ang Copilot sa ekosistema ng Microsoft. Matututunan mo kung paano mo maaaring isama ang Co-pilot sa iyong gawain, magtayo gamit ang Copilot, ayusin ito ayon sa iyong partikular na pangangailangan, at sa wakas, makakakita ng mga demo at mga paggamit.

  • AI
  • Asia
  • Let's Get Technical
  • Copilot

Speakers

Related Events

The events below may be of interest to you as well. Be sure to visit our Reactor homepage to see all available events.

For questions please contact us at reactor@microsoft.com